Општина Аеродром изгласа ребаланс на буџетот

Советот на Општина Аеродром на седницата одржана на 13 јули изгласа ребаланс на општинскиот буџет за 2012 година.

Со ребалансот, бу­џе­тот на Ае­род­ром за 2012 го­ди­на од 1.785.746.126 де­на­ри се нама­лу­ва на 1.659.634.695 де­на­ри, од­нос­но за 130 ми­ли­о­ни де­на­ри.

Најмногу намалувања на расходите се предвидени во ставките за одр­жу­ва­ње и корис­те­ње на пар­ко­ви и зе­ле­ни­ло (од 146.100.000 де­на­ри, се на­ма­лу­ва­ат на 119.600.000 де­на­ри), како и за прог­ра­ми­те за со­ци­јал­на заш­ти­та и заш­ти­та на де­ца, об­ра­зо­ва­ние и за уш­те ни­за дру­ги пла­ни­ра­ни про­ек­ти и ак­тив­нос­ти.

Извор: Вест, 16.07.2012

Be Sociable, Share!
    This entry was posted in Актуелности. Bookmark the permalink.

    Comments are closed.